Glavna služba za reviziju javnog sektora RS utvrdila je nepravilnosti u postupku nabavke roba, usluga i radova za realizaciju projekta „Projektovanje, izgradnja i opremanje nove JZU Bolnice Istočno Sarajevo“, koji je sprovodilo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. U izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora RS  u kojem je  Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske  iskazano mišljenje s rezervom, navedeno je sljedeće:

U 2016. godini poništen je otvoreni postupak nabavke roba, usluga i radova za realizaciju projekta „Projektovanje, izgradnja i opremanje nove JZU Bolnice Istočno Sarajevo“. Ponude su dostavile dvije grupe ponuđača na čelu sa: Millenium Team d.o.o. Beograd u vrijednosti od 55.297.745 KM sa PDV-om i GP Krajina a.d. Banja Luka u vrijednosti od 43.680.048 KM sa PDV-om. Nakon izvršene analize dospjelih ponuda Komisija za provođenje postupka javne nabavke je kao najprihvatljiviju ponudu odabrala ponudu grupe ponuđača Millenium Team d.o.o. Beograd. Na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača od 05.09.2016. godine Građevinsko preduzeće Krajina a.d. Banja Luka je podnijelo žalbu Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, koja je Rješenjem od 02.12.2016. godine istu usvojila i poništila Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i tendersku dokumentaciju. Ministarstvo je 19.12.2016. godine donijelo Odluku o poništenju ovog postupka javne nabavke. Vlada Republike Srpske je Zaključkom od 15.12.2016. godine zadužila Ministarstvo da ponovo pokrene proceduru javne nabavke, što je i učinjeno 28.12.2016. godine. Uvidom u dokumentaciju navedenog otvorenog postupka javne nabavke utvrdili smo da se razlozi za njegovo poništenje nalaze u činjenici da Ministarstvo nije pripremilo tendersku dokumentaciju u skladu sa zahtjevima člana 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i da Komisija za javne nabavke, koju je imenovao ministar, nije izvršila pravilnu ocjenu prispjelih ponuda, jer nijedna nije zadovoljavala uslove koji su propisani tenderskom dokumentacijom“.

Izvor: Grad Istočno Sarajevo